ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ટ્રાન્સલેટર ની ભરતી 2024 | High Court Recruitment 2024
પોસ્ટ : ટ્રાન્સલેટર

કુલ જગ્યા : 16

લાયકાત : ગ્રેજ્યુએટ

વયમર્યાદા :- 18 થી 35 વર્ષ


કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યા અને લાયકાત :


ફોર્મ માટે અગત્યની તારીખ :

 • ફોર્મ શરૂ તા. : 06/05/2024 (બપોરે 12:00 વાગે)
 • ફોર્મ છેલ્લી તા. : 26/05/2024 (રાત્રિના 23:59)

ચલણ: 

 • જનરલ માટે : 1500/-
 • અન્ય માટે : 750/-


ભરતી નોટિફિકેશન માટે : Click here

 વેબ સાઇટ માટે : Click here

 OJAS વેબ સાઇટ માટે : Click here


 જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ :

 • ફોટો/સહી
 • જાતિનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય તો)
 • નોન-ક્રિમિલેયર સર્ટિ (OBC માટે)
 • EWS સર્ટિફિકેટ (10 % અનામત કેટેગરી માટે)
 • આધાર કાર્ડ
 • માર્કશીટ
 • મોબાઈલ નંબર
 • ઈમેઈલ ID

ફોર્મ માટે  લિન્ક :  Click here


▪️ IMPORTANT : कृपया आधिकारिक घोषणा (notification) / सूचना के साथ उपरोक्त विवरण की हमेशा जांच करें और पुष्टि करें।


આવા જ લેટસ્ટ જૉબ નોટિફિકેશન મેળવવા માટે અમને Whatsapp -Telegram - Facebook અને Youtube પર ફોલો કરવું ના ભૂલોPost a Comment

0 Comments