આત્મીય ગ્રૂપ ઓફ ઈન્સ્ટિટ્યૂશન દ્વારા ભરતી: એક નવો સ્તર સાથે સફર

આજની સમયગાળામાં સંવેદનશીલતા અને સફળતાની પ્રાથમિકતા હોવાનું દેશનું વ્યાવસાયિક માનવ સંસાધનમાં અત્યધિક મહત્વ આપે છે. તેથી કોમ્યુનિટીના સ્થાનિક સભ્યોને તેની સુધારણા અને વિકાસની દિશામાં મદદ કરવી જોઈએ.


    


પોસ્ટ:

  • રેકટર
  • આસિસ્ટન્ટ રેકટર
  • કિચન સ્ટોર કીપર
  • મેસ સુપરવાઇઝર

આ વિચારે, આત્મીય ગ્રૂપ ઓફ ઈન્સ્ટિટ્યૂશન એક નવો પરિયોજના ઘડવી રહ્યું છે, જે સ્થળાંતરિત પદો માટે ભરતી કરવામાં આવેલ છે. આ ભરતી ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા સંચાલિત થશે અને તેનું સમય-સ્થળ નીચે આપેલ છે:

  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 12/05/2024
  • ઇન્ટરવ્યુ સમય: 09:00 AM થી 11:00 AM
  • ઇન્ટરવ્યુ સ્થળ: યોગીધામ ગુરુકુળ, કાલાવડ રોડ રાજકોટ
  • ભરતી : ઇન્ટરવ્યુ દ્વારાઆત્મીય ગ્રૂપ ઓફ ઈન્સ્ટિટ્યૂશન ની આ ભરતીમાં સફળ સાથે જોડાઓ બનવાનો મોકો આપવામાં આવે છે અને તમે આ સમય-સ્થળ પર હાજર થવાનો નિમંત્રણ મેળવ્યો છે.

જો તમને આ ભરતીના પદો માટે આવ્યો છે અથવા જો તમે કોઈ સ્થાનિક સભ્ય હોવ તો આ સ્થળે તમારો યોગ્યતાનો પરીક્ષણ પરિણામ


▪️ IMPORTANT : कृपया आधिकारिक घोषणा (notification) / सूचना के साथ उपरोक्त विवरण की हमेशा जांच करें और पुष्टि करें।


આવા જ લેટસ્ટ જૉબ નોટિફિકેશન મેળવવા માટે અમને Whatsapp -Telegram - Facebook અને Youtube પર ફોલો કરવું ના ભૂલો

Post a Comment

0 Comments